Cytogenetická laboratoř

Přehled prováděných vyšetření:

  • vyšetření konstitučního karyotypu
  • vyšetření karyotypu z nádorových buněk
  • vyšetření fluorescenční in situ hybridizací (FISH, mFISH)
  • vyšetření komparativní genomovou hybridizací na pevném nosiči (array CGH) 
  • vyšetření získaných chromosomových aberací 

 

Vyšetření konstitučního karyotypu

Z buněk jednotlivých tkání (periferní krev (PK), včetně fetální krve (FK), plodová voda (PV), choriové klky a jiné produkty koncepce, např. potracené plody (FT)) se provádí pro stanovení konstituční chromosomové výbavy jedince, resp. plodu a jejích odchylek.

Vyšetření karyotypu z periferní a fetální krve je provedeno na T-lymfocytech periferní, resp. fetální krve po krátkodobé kultivaci buněk krve se selektivní stimulací buněčného dělení T-lymfocytů lektinem PHA a synchronizací buněčného dělení.

Vyšetření karyotypu z plodové vody a choriových klků nebo jiných produktů koncepce je provedeno na buňkách plodové vody (amniocytech), choriových klků nebo jiných produktů koncepce po dlouhodobé kultivaci v růstovém kultivačním médiu.

Zjištění patologického cytogenetického nálezu v buňkách plodové vody nebo produktů koncepce z probíhajícího těhotenství může být indikací k ukončení těhotenství do konce 24. týdne těhotenství z genetických důvodů. Hodnocení karyotypu je prováděno mikroskopicky s následnou počítačovou obrazovou analýzou. Další informace viz literatura

Vyšetření karyotypu z nádorových buněk

Provádí se pro stanovení získaných klonálních aberací v souvislosti se vznikem nádorového onemocnění. V Genetické laboratoři ÚLG se vyšetření nádorového karyotypu provádí z buněk kostní dřeně či periferní krve v souvislosti z hemotologickými neopláziemi. Toto vyšetření má dle různých typů hemato-onkologického onemocnění význam diagnostický a/nebo prognostický.

Chromosomová analýza je provedena na buňkách kostní dřeně nebo periferní krve po krátkodobé cytogenetické kultivaci (24-72 hod.). Základní kultivace využívá spontánního dělení neoplastických buněk in vitro, u některých typů hematologických neoplázií je vhodná stimulace buněčného dělení (CLL, ALL apod.).

Hodnocení karyotypu je prováděno mikroskopicky s následnou počítačovou obrazovou analýzou

Vyšetření fluorescenční in situ hybridizací (FISH)

Je molekulárně cytogenetická metoda prováděná zejména pro stanovení submikroskopických chromosomových aberací (delece, duplikace, kryptické translokace) a/nebo pro ověření a doplnění nálezu při vyšetření karyotypu. Mohou být vyšetřeny metafázní a/nebo interfázní jádra. V případě vyšetření nádorových buněk je zároveň i vhodnou metodou pro sledování úspěšnosti léčby.

Vyšetření je možné provádět na cytogenetických preparátech připravených pro analýzu karyotypu nebo stěru buněk bukální sliznice a obdobných preparátech.

Metoda FISH je založena na komplementárním párování vyšetřovaného chromosomového lokusu a fluorescenčně značené DNA sondy. Sondy mohou být lokusově specifické (LSI) pro oblast jedinečné sekvence (např. genové sondy nebo sondy do subtelomerických oblastí), celochromosomové (tzv. wcp, pokrývají celý chromosom) nebo centromerické (tzv. CEP).

Hybridizace DNA ve vyšetřovaném lokusu a sondy probíhá po předchozí denaturaci teplem a/nebo působením organických roztoků přímo na mikroskopických sklech vyšetřovaného vzorku („in situ“). Po skončení hybridizace je přebytečná nenavázaná sonda odmyta (v reakci je vždy nadbytek sondy). Vhodně podbarvená jádra a počet či pozici fluorescenčně značených sond (signálů) hodnotíme pozorováním ve fluorescenčním mikroskopu s následnou počítačovou obrazovou analýzou.