O nás

Lékařská genetika patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny. S prohlubujícími se znalostmi lidského genomu roste počet onemocnění, u nichž byl jednoznačně prokázán vliv dědičných faktorů, a spolupráce s genetikem se stává nezbytností téměř ve všech oborech medicíny. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je genetická péče zajišťována Ústavem lékařské genetiky.

Ústav lékařské genetiky (ještě jako oddělení FN) vznikl v r. 1977 a v současné době je umístěn v samostatném objektu poblíž areálu FN Bory. Ústav řeší problematiku dědičných onemocnění, vrozených vad i změn dědičné informace v průběhu života jedince (např. při nádorových onemocněních) ve spádové oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje i pro pacienty z dalších částí ČR a ze zahraničí.

Ambulantní část

 • zajišťuje péči o rizikové těhotné a děti i dospělé s vrozenými vadami a dědičnými chorobami.
 • u mnohočetných vad zařazuje vady do syndromů (souborů vad)
 • určuje typ dědičnosti a genetickou prognózu pro postižené a jejich příbuzné
 • zajišťuje vysoce specializovaná vyšetření u odborníků ostatních oborů ve FN a na dalších pracovištích v ČR i v zahraničí.
 • zajišťuje prekoncepční péči v rodinách s výskytem polygenních vad
 • hodnotí laboratorně vliv některých škodlivin na zdravotní stav vybraných profesí

Ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou klinikou FN:

 • sleduje plody rizikových těhotných, u nichž se vzhledem k věku, profesní expozici nebo akutní či chronické léčbě zvyšuje riziko postižení plodu
 • hodnotí výsledky screeningových vyšetření těhotných u dědičných chorob a vad, diagnostikovatelných již v průběhu těhotenství
 • zajišťuje prenatální vyšetření těhotných
 • v případě průkazu závažných postižení plodu indikuje ukončení těhotenství z důvodů genetických
 • na přání těhotné zajišťuje neinvazivní screening chromosomálních aberací plodu z krve těhotné (např. Prenascan - nehrazeno ZP).
 • vyšetřuje partnerské páry s opakovanými spontánními potraty, léčenou sterilitou a před IVF
 • provádí vyšetření dárců zárodečných buněk a zajišťuje preimplantační genetickou diagnostiku (ve spolupráci s Centrem pro asistovanou reprodukci gynekologicko-porodnické kliniky FN a IVF institutem Plzeň)

Laboratorní část

Molekulární laboratoř stanovuje diagnózu a potvrzuje či vylučuje přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni genetického kódu včetně hereditárních nádorových syndromů (např. syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovaria, způsobený mutacemi genů BRCA1 a BRCA2).

Cytogenetické laboratoře stanovují diagnózu a potvrzují či vylučují přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni chromosomů.

Laboratoř prenatální diagnostiky provádí cytogenetická vyšetření z produktů koncepce, plodové vody a krve plodu u rizikových skupin těhotných, které:

 • porodily postižené dítě nebo mají genetickou zátěž v rodině,
 • jsou dlouhodobě nemocné, či byly léčeny v těhotenství,
 • mají pozitivní výsledek biochemického těhotenského screeningu nebo věk nad 35 let.

Laboratoř postnatální diagnostiky provádí cytogenetická vyšetření z krve a jiných tkání

 • postižených dětí a dospělých
 • rodin s genetickou zátěží
 • párů s opakovanými spontánními potraty, léčenou sterilitou a před IVF
 • pracovníků rizikových skupin.

Onkocytogenetická laboratoř provádí cytogenetická a molekulárně cytogenetická vyšetření kostní dřeně nemocných s nádorovými onemocněními krvetvorné tkáně.